Geführte, aussichtsreiche Wanderung entlang dem geschichtsträchtigen Pfad.

Your application details

Dates / period

06.09.2020, 10:00 - 16:30

Your adress-data

Important informations

Anmeldung bis 03. September 2020

Contact details for questions regarding the subscription

Jurapark Aargau (Anmeldungen)
Linn 51
5225 Bözberg
Telephone +41 (0)62 877 15 04